11.3.2009 17:45:46 
 Title:   Není kippen jako kippen
 Name:   IvanV
Ahoj,
zdravím všechny, zejména ivana – bývalého spolužáka z TS2 a taky Ondru Nováka z APULU, pokud se tu občas ještě nachází. Rád bych se pokusil vyjádřit můj názor na to, co se rozumí (nebo se může rozumět) pod výrazem kippen.. Možná, že v daném případě je klíčové to „může rozumět“, protože jak vyplývá z předchozí diskuze, různí lidé si tento pojem vykládají jinak, jak už tomu u pojmů bývá 
Význam 1:
„Kippen je komerční trhák“. Samozřejmě je možné se setkat s využitím tohoto pojmu jako marketingového trháku, tak jak jej používají třeba prodejci nožů, jejichž ostří jsou prý upravována kosmickou technologií, takže s nimi lze řezat i hřebíky (bohužel už neukrojí měkký chleba), a díky tomu nalákat nové klienty. Jak napsal myslím Mudrc – „Udělejte Kippen a je to!“ A naše jedinečná škola my vás tento zázračný a mystický pohyb naučí.
Význam 2:
Kippen je v překladu náklon, takže z toho nebudeme dělat vědu a budeme si pod tímto názvem rozumět jakýkoliv náklon, který probíhá při přechodu z jednoho oblouku do druhého, proti čemuž v podstatě také nelze nic namítat. Pak lze samozřejmě tento pohyb vystopovat i v provedení různých lyžařů i v dávnější minulosti.
Význam 3
Pokud budu slovo Kippen vnímat jako Terminus technicus, pak už mám poněkud méně prostoru pro vlastní interpretaci významu, a měl bych se řídit tím, jak je tento pojem někde definován, případně tím, jak jej popsal původní autor. Vzhledem k tomu, že obecně přijatá definice tohoto pojmu u nás asi neexistuje, a není zde ani jasně daný a uznaný autor, je samozřejmě i zde určitý prostor. Pokusím se tedy při jeho vysvětlení opřít o význam, ve kterém je používán ve švýcarské metodice lyžování, která je asi prvním uceleným výukovým materiálem, který byl po rozšíření vykrojených lyží do ČR přenesen, dík Mgr. Petru Jirešovi částečně přeložen, a byl zároveň používán jako oficiální výukový materiál pro školení trenérů lyžování SLČR. Kippen/nicken, tedy náklon/zalomení (jak již zde myslím ivan uváděl) je jedním ze tří základních lyžařských pohybů, který je definován následovně:
„Pod základním pohybem kippen/nicken (náklon/zalomení) rozumíme všechny takové pohyby, které podstatně ovlivňují funkci hran lyží, stejně tak jako zatížení a odlehčení lyží.

Rozsah a timing náklonu ve vztahu k zalomení jsou vždy závislé na aktuální situaci, která je vymezena terénem, kvalitou sněhu, ale především poloměrem oblouku, rychlostí jízdy a materiálem.
Pod pojmem Kippen – náklon – se rozumí pohyb celého těla,
který vede k vychýlení těžiště těla do strany, dopředu nebo dozadu, nebo kombinovaně.“

Zde je zajímavé, že Švýcaři ve své metodice popisují náklon do stran a náklon dopředu nebo dozadu jako jeden základní pohyb, zatímco například Američané pohyby v předozadní rovině popisují samostatně.

To je možná důvodem, proč se při popisování toho, co se děje při přechodu z jednoho oblouku do druhého, začal pojem kippen používat. V tomto smyslu bych jej tedy spíše chápal jako náklon celého těla (tedy včetně ramen, hlavy) dopředu a do strany. Na rozdíl od autorů jiných příspěvků bych jej již nespojoval s natahováním, nebo dokonce s pícháním holí. Krčení/napínání je jednak jiný základní pohyb, ale hlavně Kippen ve výše zmíněném smyslu může být, a v praxi také je, prováděno jak při současném napínání, nebo naopak krčení nohou.
Stejně tak holemi mohu píchat buď oběma, jednou, nebo vůbec (což je většinou chyba). A jejich použití a timing je závislý na sklonu svahu, typu oblouku a lyžařské disciplíně.

Z hlediska definice pojmu Kippen (v zahájení oblouku) by tedy asi bylo postačující říci, že se jedná o naklonění celého těla dopředu a do strany dovnitř následujícího oblouku. Správné provedení tohoto pohybu je ovšem něco zcela jiného a jeho zvládnutí se trénuje léta (stejně jako řada jiných věcí). Jinými slovy by se dalo říci, že není naklonění jako naklonění. Američané to dokonce v literatuře nebo i v diskusních fórech odlišují pojmově – správně provedený náklon označují jako „inclination“, zatímco pouhé přepadnutí často přes vnitřní lyži jako „leaning“, a to přesto, že v běžné mluvě mají obě slova obdobný význam. Cílem náklonu v počáteční fázi carvingového oblouku je dosažení optimálního úhlu naklonění lyže a optimálního prohnutí lyže pro daný oblouk. Pokud se toto neprovede správně hned v počátku oblouku, v další fázi se to již neopraví. Jeho správné provedení je podmíněno:
• zatížením přední části lyží, které se musí při zahájení oblouku dostatečně prohnout a postupným budováním tlaku od vnější lyže (nestačí tam prostě jen hupnout)
• při současném naklánění celého těla včetně ramen dovnitř nového oblouku. Přitom je potřeba využívat oporu vnější lyže, která vzniká právě díky jejímu správnému zatížení.
• a maximálním natažením vnější nohy
Častou chybou je přílišný spěch při náklonu bez dostatečné opory na vnější lyži, po které lyžař končí na vnitřní lyži, případně spadne, nebo předčasné zalomení v kyčlích nebo kolenou, které neumožní dosažení optimálního úhlu naklonění lyže.

Pokud by někdo měl zájem o praktický příklad, tak si někdy zkuste na bladech nebo bigfootech vyjíždět oblouky do protisvahu a těsně před tím, než se lyže úplně zastaví, zkuste celým tělem přepadávat dolů z kopce a udržet při tom váhu na nové vnější lyži. Pokud se vám blady rozjedou čistě po hranách z kopce do nového oblouku, tak jste s největší pravděpodobností udělali správně ono magické „Kippen“ 
Význam 4 - …
Zde si může každý definovat svůj vlastní význam slova „Kippen“

Ještě k otázce Milana „Kde se vezme impuls k nějakému vystřelení těla kamkoli?“ Ona vlastně ta další část jeho příspěvku obsahuje částečně i odpověď. Impulz může vzniknout buď působením vnějších sil nebo vnitřních, nebo jejich kombinací. Co se týká vnějších sil, tak pokud ztratím oporu, kterou mám ve sněhu ke konci oblouku, tak mne gravitační spolu s odstředivou přímo vymrští do dalšího oblouku. Takže stačí ve správný okamžik uvolnit předchozí oblouk. Co se týká využití vnitřních sil, tak jsou v podstatě dvě základní možnosti, a to natahování původní vnitřní a nové vnější nohy, nebo krčení původní vnější nohy
Přeji všem hezké lyžování

IvanV


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní